Praktisk information

Närmaste åtevinningsstation på 150 meters avstånd från JBP 2-4. Källa: www.hitta.se

Sophantering

Vi har fyra kärl för hushållssopor, två utanför varje port. Där ska fylld och försluten avfallspåse slängas. Vi har även ett matavfallskärl utanför John Bergs plan 2. Där ska matavfall i väl försluten papperspåse slängas. När du får slut på papperspåsar hittar du nya påsar i pingisrummet. Det finns två återvinningsstationer på nära håll där man ska sortera papper, glas, metall, plast, batterier och tidningar. Använd dessa! Då gynnar vi miljön och minskar våra gemensamma kostnader.


Stockholms stad har en mobil miljöstation som regelbundet kommer till återvinningen vid Igeldammsgatan. Där kan man kasta småelektronik och farligt avfall. Tidtabell finns på Stockholm vatten och avfalls hemsida. OBS! Under tiden för ombyggnaden vid Igeldammsgatan finner ni den mobila miljöstationen på Fleminggatan 70. 

Trapphus och hissar

I våra trapphus är det av utrymmesskäl förbjudet att parkera barnvagnar, rullator och annan utrustning av vilket slag det vara månde. Våra hissar är primärt avsedda för persontransport och ska användas med varsamhet. Vid befordran av skrymmande gods och byggmaterial ska hisskydd användas. Det är också viktigt att hissarna ej överlastas eftersom de är känsliga och kan lätt stanna. Har du frågor kontakta gärna någon i styrelsen.

Föreningens policy är att skador och driftstopp på hissarna, som uppkommit i samband med oaktsam godsbefordran, ska betalas av den medlem som förorsakat dem. 

Förråd

I föreningen finns två typer av förråd dels källarförråd och sen matförråd. Båda finns i källaren och många lägenheter har ett av varder men det är oftast bara källarförrådet som följer med lägenheterna vid försäljning. Vill man ha ett matkällarförråd får man gärna höra av sig till styrelsen så ställer de boenden i kö för ett förråd.