Andrahandsuthyrning

För att vår förening ska godkänna en medlems begäran om andrahandsuthyrning krävs att den som vill hyra ut sin lägenhet anses ha en stadigvarande relation till föreningen, att anledningen till andrahandsuthyrningen är väl definierad och att uthyrningen är begränsad till en kort och väl definierad tidsperiod, max 1 år i taget och totalt max 2 år.

Varför är det så viktigt att den som hyr ut anses bo stadigvarande i föreningen? Som medlem i en Bostadsrättsförening har man både rättigheter och skyldigheter. Till skyldigheterna hör att medlemmen ska vara beredd att vid behov vara delaktig i den löpande skötseln och vården av föreningens tillgångar: fastigheten, trädgården, trapphuset, tvättstugan o s v. Varje bostadsrättsförening leds av en styrelse utsedd av medlemmarna. Om alltför stor andel av lägenheterna är uthyrda finns en uppenbar risk att de boendes delaktighet i föreningens arbete och utveckling minskar.

Några typiska anledningar att hyra ut i andra hand:

1. Personen som vill hyra ut planerar att studera eller arbeta på annan ort – under en begränsad tid.

2. Personen som vill hyra ut planerar att ’provbo’ på annat ställe tillsammans med partner – under en begränsad tid.

3. Personen som vill hyra ut har någon allvarlig sjukdom som gör att lägenhetsinnehavaren inte har rimlig möjlighet att ta sig till lägenheten – under en begränsad tid.

Begreppet ’begränsad tid’ är öppet för tolkning, det finns ingen uttalad lagstadgad tidsgräns så varje bostadsrättsförening har stor möjlighet att utforma regler efter vad man finner lämpligt. En grundregel är också att det finns skäl att ifrågasätta om medlemmen längre är stadigvarande bosatt i föreningen om flera andrahandsuthyrningar staplas på varandra.