Om BRF Eken 15‎ > ‎

Praktisk information

Sophantering

I dagsläget har vi två sopnedkast i fastigheten, på bottenvåningen i varje trappuppgång. Där ska fylld och försluten avfallspåse slängas. Det finns två återvinningsstationer på nära håll där man ska sortera kartong, glas, metall, plast, batterier och tidningar. Använd dessa! Då gynnar vi miljön och minskar våra gemensamma kostnader. Föreningsstämman har fattat beslut om att utveckla sophanteringen för att vi även ska kunna sortera matavfall.

Stockholms stad har en mobil miljöstation som regelbundet kommer till återvinningen vid Igeldammsgatan. Där kan man kasta småelektronik och farligt avfall. Tidtabell finns på Stockholm vatten och avfalls hemsida.

Trapphus och hissar

I våra trapphus är det av utrymmesskäl förbjudet att parkera barnvagnar, rullator och annan utrustning av vilket slag det vara månde. Våra hissar är primärt avsedda för persontransport och ska användas med varsamhet. Vid befordran av skrymmande gods och byggmaterial ska hisskydd användas. Det är också viktigt att hissarna ej överlastas eftersom de är känsliga och kan lätt stanna. Har du frågor kontakta gärna någon i styrelsen.

Föreningens policy är att skador och driftstopp på hissarna, som uppkommit i samband med oaktsam godsbefordran, ska betalas av den medlem som förorsakat dem. 


Comments